• تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

BEARINGS

هدف از استفاده از بیرینگ ‎‏ها ایجاد تکیه گاه و هدایت بخش ‏های متحرک می ‏باشد. بیرینگ ‏ها علاوه بر شماره اصلی که بیانگر نوع، اندازه و ابعاد آن است؛ دارای پسوند نیز می باشند که هر پسوند معرف ویژگی خاصی در طراحی داخلی یا بیرونی بیرینگ است. از آنجایی که این علائم و مفاهیم آنها تابع استاندارد خاصی نبوده و ازطرف هر سازنده بطور مستقیم تعیین می شود؛ در این مجموعه نیز بیرینگ‏ ها علائم و مفاهیم مختص خود را دارا می باشند. از لحاظ کارکردی بیرینگ‏ های لغزشی می‌ توانند به صورت بالقوه عمر نامحدود بدهند. اگر بیرینگ تحت شرایط معینی کار کند می تواند طول عمری به مراتب بیشتر از آنچه از فرمول ‏ها به دست می ‏آید داشته باشد. طبق این تئوری، مفهوم بار خستگی Fatigue load limit در نظر گرفته شده و این مقدار باری است که اگر بیرینگ تحت مقادیری کمتر از آن قرار گیرد، دچار خستگی نمی‏شود. اندازه یک بیرینگ براساس ظرفیت تحمل بار با در نظر گرفتن مقدار بار و طول عمر مورد انتظار با ضریب اطمینان خاص انتخاب می شود.

 

USAIran