• تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
RECIPROCATING COMPRESSOR PACKAGE

RECIPROCATING COMPRESSOR PACKAGE

ادامه مطلب
PISTON RING & RIDER RING

PISTON RING & RIDER RING

ادامه مطلب
SUCTION VALVE & DISCHARGE VALVE

SUCTION VALVE & DISCHARGE VALVE

ادامه مطلب
OIL WIPER & OIL WIPER RING

OIL WIPER & OIL WIPER RING

ادامه مطلب
PISTON ROD PACKING

PISTON ROD PACKING

ادامه مطلب
CONNECTING ROD

CONNECTING ROD

ادامه مطلب
USAIran