• تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

CONNECTING ROD

Connecting rod قطعه ای دارای سفتی و سختی بالا بوده که پیستون را به میل لنگ متصل می کند. این قطعه تحت فشار بسیار زیاد توسط پیستون قرار دارد و در واقع با هر چرخش در حال کشش و فشرده شدن است و با افزایش سرعت موتور، بار آن نیز افزایش می یابد. در این شرکت عوامل مؤثر بر خرابی شامل طراحی ساختاری، نوع مواد و بارهای دینامیکی با استفاده از روش استاندارد تحلیل خرابی مورد بررسی قرار می ‏گیرد. طراحی های ساختاری همچون مشاهده بصری، آزمایش متالورژی، آزمایش ذرات مغناطیسی تجزیه و تحلیل استرس پسماند، بازرسی، تجزیه و تحلیل شیمیایی، آزمایش سختی برینل، آزمایش کششی، تجزیه و تحلیل میکروساختار و … برای تولید این قطعه انجام می ‌پذیرد و در نهایت با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای فوق این محصول با کیفیت مطلوب و دقت بالا تولید می شود.