• تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

PISTON

پیستون قطعه ای است که از یک طرف در داخل سیلندر لاینر قرار دارد و از طرف دیگر به پیستون راد متصل است. پیستون وظیفه فشرده کردن گاز را بر عهده دارد. طراحی و ساخت این قطعه به شکل‏ های مختلفی انجام می ‏گیرد. در اثر ارتعاشات ناشی از مومنتوم سیال و نیروهای وارده از پیستون راد و سایر بارهای مکانیکی پیستون تحت تاثیر پدیده‌ های مخربی مانند ایجاد و رشد ترک قرار می‌ گیرد و از دقت ابعادی آن کاسته می ‌شود. مسئله‌ی حائز اهمیت دیگری که در پیستون‌ها رخ می دهد خوردگی های ناشی از گاز ورودی می باشد؛ بنابراین در این مجموعه برای تولید این محصول انتخاب مواد بر اساس قدرت تحمل آن در برابر فشار، وزن و سازگاری با گاز ورودی ولو انجام می شود. ساخت پیستون در درجه‌ی اول به شرایط کاری و پروسسی و کاربرد آن وابسته است و پیستون‌ها می ‌بایست از یک ماده‌ی سبک وزن با تمامیت ساختاری مناسب ساخته شوند.