• تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

PISTON RING & RIDER RING

رینگ ‏های به کار رفته در پیستون کمپرسورهای رفت و برگشتی به دو دسته رینگ ‏های آب‏ بندی (Piston Ring) و رینگ ‏های سایشی (Rider Ring) تقسیم می ‏شوند. پیستون رینگ ها وظیفه آب بندی را بر عهده داشته و از عبور گاز از یک طرف پیستون به طرف دیگر جلوگیری می‏ کنند و رینگ ‏های سایشی وظیفه جلوگیری از تماس پیستون با بدنه سیلندر را بر عهده دارند. نکته حائز اهمیت در طراحی رینگ ‏ها بحث تغییرات دمایی در حین عملکرد کمپرسور است که سبب ایجاد انبساط و انقباض در سیلندر و پیستون گشته و در نظر نگرفتن آن باعث ایجاد آسیب ‏های جدی به کمپرسور می‏ گردد؛ این موضوع توجه به پارامتر های مختلفی مانند خواص مکانیکی، مقاومت شیمیایی ماده در انواع محیط‏ ها، رفتار حرارتی و … را الزام‏ آور می ‏نماید. رینگ ‏های نیکا کمپرسور با در نظر گرفتن شرایط عملکردی کمپرسور شامل دما، فشار، نوع گاز، وضعیت روغن کاری، سرعت خطی پیستون، جنس لاینر و… طراحی شده و در تولید آن از پلیمر ها و پلاستیک ‏های مهندسی معتبرترین برند های اروپایی بهره گرفته می‏شود.