• تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

CRANK SHAFT

نیروی دورانی تولید شده توسط موتور به میل ‏لنگ منتقل شده و میل لنگ، حرکت چرخشیِ محرک را به قطعه دیگری به نام شاتون انتقال می ‏دهد. وابسته به نوع کاربرد، برخی از میل لنگ ها دارای یک لنگ و برخی دارای چند لنگ می ‏باشند. در ساخت میل لنگ ظرافت مهندسی خاصی بکار گرفته می‏ شود. تکیه گاه میل لنگ یاتاقان ‏های ثابت انتهای آن می باشد و در محل اتصال شاتون به میل لنگ از یاتاقان های متحرک استفاده می شود.