• تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

PISTON ROD

پیستون راد اتصال دهنده کراس هد و پیستون بوده و انتقال توان مکانیکی به پیستون از طریق آن صورت می‏ پذیرد. چقرمگی (Toughness) متریال مورد استفاده در ساخت پیستون راد بسیار حائز اهمیت بوده و امکان مقابله و تعدیل فشارها و ارتعاشات اعمالی را فراهم می ‏آورد. فرآیند طراحی پیستون راد با شبیه سازی المان محدود جهت محاسبه جابجایی های استاتیکی و تنش های درونی پیستون راد آغاز شده و پس از ارزیابی نقاط بحرانی، تحلیل خستگی و برآورد طول عمر پیستون راد انجام می‏گیرد؛ در نهایت با در نظر گرفتن شرایط عملکرد فرآیندی و رعایت ملزومات استانداری جنس متریال، نوع ترکیب شیمیایی آن و همچنین پوشش‏دهی خاص موردنیاز سطح این قطعه تعیین می ‏گردد.