• تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

SHAFT

عمده‎‏ ترین مباحث مطرح در طراحی شفت عبارتند از: طراحی کلیات هندسی با توجه به قیود عملکردی، تحلیل تنش، بررسی استحکام استاتیکی، بررسی استحکام خستگی، محاسبات تغییر شکل شفت، بررسی ارتعاشی و فرکانس طبیعی و نهایتا موضوع بالانسینگ شفت. در مجموعه نیکا کمپرسور ضمن اجرای مرحله به مرحله فرآیندهای طراحی مکانیکی شفت، کنترل دقیق الزامات مرحله ساخت و تولید و انطباق فرآیند تولید با الزامات طراحی نیز مورد توجه ویژه‏ قرار دارد؛ که این امر منجر به تولید محصولات با کیفیت و قابل رقابت در بازارهای مختلف می ‏گردد.

 

USAIran